กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

น้ำเน่าเสียเจ้าพระยา เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ” ช่วยบำบัดน้ำให้ดีขึ้น

 

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานความคืบหน้าการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาประจำวันที่ 20 มี.ค. 50 (ตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น.) มีดังนี้

 

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

18 มี.ค.

19 มี.ค.

20 มี.ค.

14.00 น.

14.00 น.

07.00 น.

อ่างทอง

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส อ.ป่าโมก

5.40

5.39

-

-

5.46

5.60

อยุธยา

- สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- หน้าวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน

- หน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน

- บริเวณสะพาน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน

- หน้าวัดเชิงเลน ต.ราชคาม อ.บางไทร

- สถานีC.29 ต.บางไทร อ.บางไทร

- ท้ายสถานี C.29 (ร.ร.ไตรราชวิทยา) อ.บางไทร

- โรงกรองน้ำบางไทร

- สะพานวงแหวนตะวันตก อ.บางไทร

5.94

5.14

6.14

6.20

6.70

5.60

2.95

1.56

3.21

2.80

4.35

6.16

5.10

5.68

6.75

7.49

5.62

3.93

3.22

2.79

2.80

6.30

5.74

4.24

4.55

4.44

4.16

5.32

3.74

2.76

2.19

2.70

4.20

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

3.72

4.58

3.84

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

3.22

3.35

2.96

กทม.

- กรมชลประทาน สามเสน

1.90

-

1.39

สมุทรปราการ

- คลองลัดโพธิ์

2.87

2.15

2.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้น้ำที่เน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2550 เป็นไปตามแผนที่วางไว้  กรมชลประทาน จึงได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้น 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                สำหรับความคืบหน้าการติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ” ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่น้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว จำนวน 23 เครื่อง แยกเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 4 เครื่อง บริเวณวัดกษัตราธิราช จำนวน 5 เครื่อง และบริเวณวัดพนัญเชิง จำนวน  4  เครื่อง และในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตั้งที่วัดหงส์ปทุมมาวาส ต.บางปลอก อ.เมือง จำนวน  7  เครื่อง  ส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ติดตั้งที่วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จำนวน 3 เครื่อง จากแผนการติดตั้งที่วางไว้ทั้งหมดจำนวน 10 เครื่อง ในส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จต่อไป

 

*******************************

20  มีนาคม  2550