กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา (เวลา 11.15 น. / 15 มี.ค. 50)

 : กรมชลฯ เปิดบานระบายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เร่งระบายน้ำเน่าเสียให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วขึ้น

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(15 มี.ค.) น้ำที่เน่าเสียได้ไหลผ่านถึงบริเวณหน้าอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกรวมกัน 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมเปิดบานระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อเร่งระบายน้ำที่เน่าเสีย ให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น

กรมชลประทาน ได้ตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาประจำวันที่ 15 มี.ค. 50 เวลา 07.00 น. มีดังนี้

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร (เวลา 07.00 น.)

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH)

14 มี.ค. 50

15 มี.ค. 50

ชัยนาท

ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

14.52

15.76

8.34

สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

5.90

 

7.85

อ่างทอง

- หน้าศาลากลางจังหวัด

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส

อ.ป่าโมกข์

6.00

5.53

5.89

 

-

-

-

พระนครศรี

อยุธยา

สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- อ.บางปะอิน

- ท้ายสถานี C.29

- โรงกรองน้ำบางไทร

4.71

0.85

0.52

 

4.47

3.50

5.54

4.61

3.53

0.20

3.63

4.20

-

-

-

-

-

-

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

4..49

4.08

7.30

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

2.93

3.58

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

                นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำที่เน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้เคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อวันวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำได้ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร(07.00 น. /15 มี.ค. 50)  กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก รวมกัน  90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการไหลของน้ำยังช้าอยู่ ด้วยสภาวะน้ำทะเลที่หนุนสูง จึงได้เพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยอีก 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในบริเวณอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศีอยุธยา นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยปริมาณน้ำจำนวน  200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงน้ำลง เพื่อช่วยให้การไหลของน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น 

ทั้งนี้ กรมชลประทน ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยการตรวจวัดหาค่าออกซิเจนละลายในน้ำวันละ 2 ครั้ง คาดว่าน้ำที่เน่าเสียจะไหลผ่านถึงกรุงเทพมหานครอีกประมาณ 3 วันข้างหน้า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะน้ำทะเลหนุนและความลาดของท้องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

 

*******************************

15  มีนาคม  2550

เวลา  11.15 น.