กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

  สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาจากเหตุการณ์ปลาในกระชังตาย  (เวลา 15.40 น.)

 : กรมชลฯ ระบายน้ำเขื่อนพระรามหกลงมาช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียเพิ่มเติม แจงน้ำยังสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ หรือซักผ้าได้ตามปกติ

 

                สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากน้ำที่เน่าเสียจากจังหวัดอ่างทองได้ไหลผ่านลงมาเมื่อวานนี้(13 มี.ค. 50 ) ล่าสุด (14 มี.ค.) กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ ผ่านเขื่อนพระรามหก เพื่อลงมาช่วยเจือจางน้ำที่เน่าเสีย ร่วมกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว ขณะที่วันนี้(14 มี.ค.) น้ำที่เน่าเสียได้ไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีแล้ว

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังและปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาตายเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 12  มี.ค. 50 นั้น ล่าสุดจากการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา มีดังนี้

 

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH)

ค่าความเค็ม

กรัมต่อลิตร

ชัยนาท

ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

14.52

8.34

-

สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

5.90

7.85

-

อ่างทอง

- หน้าศาลากลางจังหวัด

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส

อ.ป่าโมกข์

6.00

5.53

5.89

-

-

-

-

-

-

พระนครศรี

อยุธยา

สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- ท้ายสถานี C.29

- โรงกรองน้ำบางไทร

4.71

0.85

0.52

4.47

3.50

-

-

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

4..49

6.85

0.19

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

2.93

6.84

0.19


หมายเหตุ
– ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

                ทั้งนี้ หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้นจาก 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. เป็นต้นมา ในวันนี้(14 มี.ค.) ได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ผ่านเขื่อนพระรามหก ลงมาช่วยเจือจางน้ำที่เน่าเสีย เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำที่จะใช้เจือจางน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาถึงปากอ่าว รวมทั้งสิ้น 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                อนึ่ง จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าน้ำที่เน่าเสียไม่มีสารเคมีหรือสารประเภทโลหะเจือปนอยู่ ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ในการรดน้ำต้นไม้ หรือซักผ้าต่าง ๆ ได้ตามปกติ แต่หากจะนำไปใช้ในการบริโภค ต้องนำไปผ่านกรรมวิธีการกรองให้สะอาดและนำไปต้มก่อนดื่มจะดีที่สุด            

 

*******************************

14     มีนาคม  2550

เวลา  15.40 น.