กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำชลประทาน : สถานการณ์ภัยแล้งปี 50 ดีกว่าปี 2548 มาก ในช่วงเวลาเดียวกัน

 

                                ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(27 ก.พ. 50) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 54,645 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80  ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา จำนวน 4,011 ล้านลูกบาศก์เมตร      (ปี 2549 มีปริมาณน้ำ 50,634 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน)

                                สภาพความเค็มในแม่น้ำสายหลักต่าง  ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังจังหวัดนนทุบรี ได้ 0.16 กรัมต่อลิตร แม่น้ำท่าจีน วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ 0.30 กรัมต่อลิตร แม่น้ำแม่กลอง วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีได้ 0.06 กรัมต่อลิตร แม่น้ำนครนายก วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี จังหวัดนครนายก ได้ 0.60 กรัมต่อลิตร

                                ในส่วนของการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ล่าสุด     ( 27 ก.พ. 50) ได้มีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศไปแล้ว 11,900 ล้านลูกบาศก์เมตร (จากแผนการระบายน้ำทั้งหมดที่วางไว้ 19,266 ล้านลูกบาศก์เมตร) และมีเกษตรกรทำนาปรังไปแล้ว 7.03 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 7.80 ล้านไร่ ส่วนพืชไร่-พืชผัก มีการเพาะปลูกไปแล้ว 0.60  ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 0.87 ล้านไร่ และมีการเก็บเกี่ยวพืชไร-พืชผักไปแล้ว 5,426 ไร่

                                สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว 53 จังหวัด จำนวน 730 เครื่อง แยกเป็นเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจำนวน 685 เครื่อง และเพื่อการอุปโภค-บริโภคอีกจำนวน 45 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านของรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 295 คัน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 49 ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้ทั่วประเทศได้ส่งน้ำไปช่วยเหลือแล้วจำนวน 3,226 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 19.36 ล้านลิตร

                                สถานการณ์ภัยแล้ง ล่าสุด(ข้อมูล วันที่ 25 ก.พ. 50) เปรียบเทียบกับปี 2548 ที่ผ่านมา ในปี 2550 มีจังหวัดที่เกิดภัยแล้งน้อยกว่าปี 2548 จำนวน 22 จังหวัด และมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งน้อยกว่าปี 2548 จำนวน 27,925 หมู่บ้าน ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ในปีนี้ดีกว่าปี 2548 มาก อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2550 นี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

************************

27  กุมภาพันธ์  2550