กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำชลประทาน : กรมชลฯ เร่งสำรวจแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือขาดแคลนน้ำ

 

                                ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(23 ก.พ. 50) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 55,185 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา จำนวน 4,065 ล้านลูกบาศก์เมตร      (ปี 2549 มีปริมาณน้ำ 51,120 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน)

                                สภาพความเค็มในแม่น้ำสายหลักต่าง  ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังจังหวัดนนทุบรี ได้ 0.16 กรัมต่อลิตร แม่น้ำท่าจีน วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ 0.21 กรัมต่อลิตร แม่น้ำแม่กลอง วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก จะหวัดราชบรีได้ 0.12 กรัมต่อลิตร แม่น้ำนครนายก วัดค่าความเค็มบริเวณจุดเฝ้าระวังประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี จังหวัดนครนายก ได้ 0.50 กรัมต่อลิตร

                                ในส่วนของการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ล่าสุด     ( 23 ก.พ. 50) ได้มีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศไปแล้ว 11,590 ล้านลูกบาศก์เมตร (จากแผนการระบายน้ำทั้งหมดที่วางไว้ 19,266 ล้านลูกบาศก์เมตร) และมีเกษตรกรทำนาปรังไปแล้ว 6.65 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 7.80 ล้านไร่ ส่วนพืชไร่-พืชผัก มีการเพาะปลูกไปแล้ว 0.56  ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 0.87 ล้านไร่ และมีการเก็บเกี่ยวพืชไร-พืชผักไปแล้ว 4,266 ไร่

                                สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว 48 จังหวัด จำนวน 722 เครื่อง แยกเป็นเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจำนวน 677 เครื่อง และเพื่อการอุปโภค-บริโภคอีกจำนวน 45 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านของรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 295 คัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือแล้ว 1,972 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 11.82 ล้านลิตร

                                อนึ่ง เพื่อเป็นการรับมือกับสภาวะภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาว่า มีจุดไหนบ้างที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป  อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งปี 2550 นี้      ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

************************

23  กุมภาพันธ์  2550