ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ีี่ 4

          มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน และจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง  อ่างเก็บน้ำ
 แหล่งน้ำธรรมชาติ  การกำจัดวัชพืชในทางน้ำและแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน  ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกล
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 งานดังนี้
          1 งานควบคุม

          2 งานปฏิบัติการเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 4.1 
          3 งานปฏิบัติการเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 4.2  
          


 นายชัชวาลย์  ไกรอ่ำ
คม.รข.4


 นายเกษตร  เล็กมณี
ฝร.คก.4

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายอิทธิเดช  สุทามาตย์
ปก.รข.4.1

 


 นายสำเริง  เทียนสวัสดิ์
ปก.รข.4.2

 

 

 

 

 

 

    อัตรากำลัง 
 ลูกจ้างประจำ                 21   อัตรา
 พนักงานราชการ               1  อัตรา

 

    อัตรากำลัง 
 ลูกจ้างประจำ                 24   อัตรา
 พนักงานราชการ               1  อัตรา

    อัตรากำลัง 
 ลูกจ้างประจำ                 15   อัตรา
 พนักงานราชการ               1  อัตรา