"การกู้เงิน เงินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ากู้เงินแล้วทำให้มีรายได้ก็เท่ากับใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ "พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชนปี 2541

 
       
ประวัติสหกรณ์  
เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อแตกต่างกันอย่างไร

เช่าทรัพย์กับเช่าซื้อแตกต่างกันอย่างไร

ถ้าจะพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วอาจดูเหมือนว่าเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อมีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันเพราะมีคำว่า “เช่า” เหมือนกัน
ความเป็นจริงแล้วเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง “การเช่าทรัพย์” ท่านสมาชิกส่วนใหญ่คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเช่าทรัพย์เป็นเรื่องที่เราจะไปขอเช่าทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินนั้นที่เรียกว่า ผู้ใช้เช่า
การเช่าสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้) เช่น เช่ารถยนต์ เช่ารถจักรยานยนต์ เช่าเครื่องรับโทรทัศน์ กฎหมายไม่ได้กำหนดบังคับว่าต้องทำตามรูปแบบและแบบใด คู่สัญญาจึงทำสัญญาเช่ากันแบบใดก็ได้
กฎหมายแพ่งกำหนดบังคับไว้เฉพาะเรื่องการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับได้ ซึ่งหมายความว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สัญญาตกลงเช่ากันด้วยวาจาโดยไม่ได้หลักฐานเป็นหนังสือ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องร้องบังคับคดีคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ได้
เช่น นาย ก. ขอเช่าบ้านของนาย ข. เพื่ออยู่อาศัย โดยนาย ข. เห็นว่านาย ก . เป็นเพื่อนสนิทจึงไว้ใจ ไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือ ต่อมา นาย ก. ผิดสัญญาโดยไม่ชำระค่าเช่า นาย ข. จะฟ้องร้องบังคับคดีนาย ก. ไม่ได้
มีเงื่อนแง่ของกฎหมายเรื่องการเช่าทรัพย์ที่น่าสนใจคือ ถึงแม้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์บางรายไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือ แต่ผู้ให้เช่าได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้ผู้เช่าทุกครั้งที่มีการชำระค่าเช่า คู่สัญญาสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นฟ้องร้องบังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพราะใบเสร็จรับเงินก็ถือเป็นหลักฐานที่ทำเป็นหนังสือเช่นเดียวกัน
มีข้อควรระวังสำหรับผู้เช่าว่า ถ้าในสัญญาเช่าที่ทำกันขึ้น (หากมี) นั้นมีข้อกำหนดไม่ให้ผู้เช่านำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อ (หรือที่กฎหมายใช้คำว่า “เช่าช่วง”) หากผู้เช่าฝ่าฝืนจะเป็นเหตุสำคัญให้ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่านั้นได้
ในเรื่องการเช่าบ้านมีปัญหาสำคัญสำหรับผู้ใช้เช่าบ้านว่า หากในสัญญาเช่าบ้านไม่มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าในบ้านเช่ารวมตลอดจนสิทธิปิดล็อคใส่กุญแจบ้านเช่าได้ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาโดยที่ไม่ชำระค่าเช่าและไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านเช่านั้นอีกต่อไปแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าดำเนินการดังกล่าวโดยพลการ ผู้ให้เช่าอาจถูกดำเนินการดังกล่าวโดยพลการ ผู้ใช้เช่าอาจถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกบ้านที่ให้เช่านั้นได้ ถึงแม้ว่าบ้านนั้นเป็นบ้านของผู้ใช้เช่าเองก็ตาม
ตามตัวอย่างเรื่องนาย ก. กับนาย ข. ดังกล่าวข้างต้น หากมีการทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือและ นาย ก. ผิดสัญญาเช่าและไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านนั้นอีก ดังนั้น ถึงแม้นาย ข. จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแต่หากในสัญญาเช่าไม่ได้ให้สิทธินาย ข. ที่จะเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของนาย ก. รวมถึงปิดล็อคใส่กุญแจประตูบ้านนั้นได้ แต่นาย ข. กลับไปดำเนินการดังกล่าว นาย ข. อาจถูกแจ้งความข้อหาบุกรุกบ้านนั้นได้ ทางออกของนาย ข. คือต้องฟ้องขับไล่นาย ก. ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน
ส่วนเรื่อง “การเช่าซื้อ” ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็หมายถึงการที่เราไปซื้อทรัพย์สินกับบุคคลอื่นโดยจ่ายเงินเป็นงวดๆ เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจึงจะตกเป็นของเรา เช่น ไปซื้อรถยนต์กับบริษัท แต่ไม่สามารถชำระเงินได้ในคราวเดียว บริษัทขายรถยนต์ก็จะตกลงกับเรา ให้ผ่อนชำระได้เป็นงวดๆ จนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อชำระเงินครบถ้วนและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน นั้นจึงจะตกเป็นของเรา เป็นต้น
ท่านสมาชิกคงจะพอใจแล้วว่า การเช่าทรัพย์กับการเช่าซื้อแตกต่างกันตรงที่ว่าการเช่าทรัพย์ไม่มีทางที่จะทำให้ผู้เช่าทรัพย์สินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ ส่วนการเช่าซื้อยังพอมีทางที่ผู้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้หากชำระเงินครบถ้วนแล้ว อย่าลืม รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว สวัสดีครับ

คัดจาก ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา (เดือนมกราคม 2547)

 
 
 
 
       
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา,ผู้ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สิทธิ-หน้าที่ของสมาชิก
สถิติผลการดำเนินการ
จำนวนสมาชิก
ทุนเรือนหุ้น
รายได้  
รายจ่าย              
กำไรสุทธิ              
สถิติ 7 ปีย้อนหลัง              
อัตราดอกเบี้ย              
หลักเกณฑ์การกู้เงิน              
สวัสดิการสมาชิก              
การให้ทุนบุตรสมาชิก              
การประกันชีวิตกลุ่ม              
การเลือกตั้งกรรมการ2548              
ข่าวประชาสัมพันธ์              
กิจกรรม              
เรื่องที่สมาชิกควรรู้              
เครือข่ายสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ต่าง ๆ
สหกรณ์ต่างประเทศ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สหกรณ์เบื้องต้น
บริการแบบพิมพ์ ของ ชสอ.