6.3 ทางน้ำชลประทาน
มาตรา  5
         
คลอง จาก กม. ถึง กม. วันที่ประกาศ หมายเหตุ
  ตำบล อำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด    
คลองส่งน้ำ                
3L ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
4L ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
1L - 4L ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
1R - 1L - 4L ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
1L - 5L สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
2R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
1R - 1L - 5L สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 7-May-33  
1L - 1R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
2L - 1R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
3L - 1R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
4L - 1R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
5L - 1R - 1L - 5L ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
6L - 1R - 1L - 5L ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
7L - 1R - 1L - 5L สามง่าม ดอนตูม นครปฐม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
8L - 1R - 1L - 5L บางปลา บางเลน นครปฐม ลำพญา บางเลน นครปฐม 7-May-33  
1R - 1R - 1L - 5L กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี บ้านยาง เมือง นครปฐม 7-May-33  
1L - 1R - 1R - 1L - 5L กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 7-May-33  
2L - 1R - 1R - 1L - 5L กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 7-May-33  
คลอง จาก กม. ถึง กม. วันที่ประกาศ หมายเหตุ
  ตำบล อำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด    
2R - 1R - 1L - 5L ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
1R - 2R - 1R - 1L - 5L หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 7-May-33  
2 R - 2R - 1R - 1L - 5L หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม 7-May-33  
1L - 2R - 2R - 1R - 1L - 5L หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
3R - 2R - 1R - 1L - 5L ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
4R - 2R - 1R - 1L - 5L ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
5R - 2R - 1R - 1L - 5L ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
1L - 2R - 2R - 1R - 1L - 5L ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
2L - 5L โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 7-May-33  
1L - 1L - 5L ตาก้อง เมือง นครปฐม บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
คลองระบายน้ำ                
ท่าสาร - บางปลา บางปลา บาลเลน นครปฐม ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
ร. 1ข. ท่าสาร - บางปลา ลำลูกบัว บางเลน นครปฐม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
ร. 2ข. ท่าสาร - บางปลา สามง่าม ดอนตูม นครปฐม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
ร. 3ข. ท่าสาร - บางปลา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
ร. 8ข. ท่าสาร - บางปลา  ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
ร. 1ข. - 8ข ท่าสาร - บางปลา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร. 9ข. ท่าสาร - บางปลา ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
ร. 10ข. ท่าสาร - บางปลา ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 7-May-33  
ร. 1ซ ท่าเรือ - บางพระ วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม ดอนตูม บางเลน นครปฐม 7-May-33  
รางยาว บางพระ นครชัยศรี นครปฐม ดอนตูม บางเลน นครปฐม 7-May-33  
ร.1ข. - 1ซ. ท่าเรือ - บางพระ แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม ตาก้อง เมือง นครปฐม 7-May-33  
คลอง จาก กม. ถึง กม. วันที่ประกาศ หมายเหตุ
  ตำบล อำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด    
ร. 2ข. - 1ซ ท่าเรือ - บางพระ บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร. 4ข. - 1ซ. ท่าเรือ - บางพระ ดอนตูม บางเลน นครปฐม ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 7-May-33  
ร. 1ข -5ซ. -1ซ. ท่าเรือ - บางพระ หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร.1ข. - 1ข. - 5ข. - 1ซ. ท่าเรือ - บางพระ หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 7-May-33  
ร. 2ข. - 5ข. - 1ซ ท่าเรือ - บางพระ กรับใหญ่  บ้านโป่ง ราชบุรี ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร. 6ข. ท่าสาร - บางปลา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร.1ข. - 6ข. ท่าสาร - บางปลา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
ร. 7ข. ท่าสาร - บางปลา ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 7-May-33  
คลองธรรมชาติ                
คลองสนามแย้ สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี สนาแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 9-Mar-42  
คลองห้วยผักชี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองหนองถากลาน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองรางแขม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองห้วยติงตอด ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองลาดบัวขาว ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองลาดบัวขาว ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองดอนตำลึง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองกระดานทอง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองหนองน้ำเปรียว ดอนตูม บางเลน นครปฐม ดอนตูม บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองดอนยอ ดอนตูม บางเลน นครปฐม ดอนตูม บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองเจ๊ก บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลอง จาก กม. ถึง กม. วันที่ประกาศ หมายเหตุ
  ตำบล อำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด    
คลองดอนขมิ้น บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองศาลเจ้าอาม้า บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองบางหวาย บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองบางวัว บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองนกกระทุง คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองน้ำดอกไม้ ลำพญา บางเลน นครปฐม ลำพญา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองลำพญา ลำพญา บางเลน นครปฐม ลำพญา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองเจ้าพ่อลูกอินทร์ บางปลา บางเลน นครปฐม บางปลา บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองเข้ บางระกำ บางเลน นครปฐม บางระกำ บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองบางระกำ บางระกำ บางเลน นครปฐม บางระกำ บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองบางลาน บางระกำ บางเลน นครปฐม บางระกำ บางเลน นครปฐม 9-Mar-42  
คลองพัฒนา บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองเหมืองนา บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองตาผัน บางพระ นครชัยศรี นครปฐม บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองดอนทอง บางพระ นครชัยศรี นครปฐม บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองคล้า บางพระ นครชัยศรี นครปฐม บางพระ นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองกระสรร - หนองเข้ วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 9-Mar-42  
คลองหนองกระบี้ บ้าสนหลวง ดอนตูม นครปฐม บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองห้วยยางกรวด ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองหัวถนน สามง่าม ดอนตูม นครปฐม ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองสามแก้ว - ต้นสำโรง ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
คลองดอนตูม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 9-Mar-42  
มาตรา  8
         
คลอง จาก กม. ถึง กม. วันที่ประกาศ หมายเหตุ
  ตำบล อำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด    
 -  -  -  -  -  -  -  -  
 -  -  -  -  -  -  -  -  
 -  -  -  -  -  -  -  -  
 -  -  -  -  -  -  -  -  
 -  -  -  -  -  -  -  -  
 -  -  -  -  -  -  -  -  
ประเภททางน้ำชลประทาน
ประเภท ความหมาย
1 ทางน้ำที่ใช้ในการส่งระบายน้ำ  กัก  หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน  
2 ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม  แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย  เฉพาะภายในเขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
3 ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน  
4 ทางน้ำอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน